MALOOOBCHOD

Výhradní dovozce krmiva značky Dinner for Dogs

Krmivo pro psy - Obchodní podmínky - Povolte si v prohlížeči obrázky, jinak neuvidíte celý obsah stránky správně.

Melaflon Spot-on (50ml) - Ochrana proti klíšťatům na přírodní bázi

Přírodní ochrana nejen proti klíšťatům pro psy a kočky. Na všechno máme řešení.

Více o produktu

Krmivo pro psy - Obchodní podmínky

Provozovatel

Martina Andrićová
IČ 457 41 255
Se sídlem: Masečín 169, . 252 07 Štěchovice
subjekt podniká na základě ŽO č.2, vydaného Městská část Praha 12, Úřad městské části, odbor živnostenský, 143 12 Praha 4, Písková 830/25

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti

Zprotředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod

Vznik oprávnění

01.06.1992

Doba platnosti oprávnění

na dobu neurčitou
pod č.j. ŽO/4898/2013/3
(dále jen provozovatel, prodávající)

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní telefonickou objednávku zboží na telefonním kontaktu uvedeném na internetových stránkách dinnerfordogs.cz, přímou objednávku nebo písemnou objednávku. (dále jen kupující)
1.2 Prodávající je výhradním dovozcem produktů značky Dinner-for-dogs společnosti CenturyBiz GmbH pro Českou republiku.
1.3 Uzavřením této smlouvy ani jednotlivých smluv na základě objednávek nevzniká partnerovi jakékoli právo k obchodním známkám, obchodnímu jménu, know-how, autorským dílům (včetně software, grafických a textových prvků) či jiným nehmotným právům provozovatele, byť je může provozovatel případ od případu partnerovi k plnění jeho závazků ze smlouvy poskytnout.
1.4 Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, a že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Kupující tímto zároveň stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných nákladů na expedici a dopravu a veškeré obchodní podmínky a ustanovení v platném znění v okamžiku učinění objednávky.
1.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2012. Jakékoli změny a úpravy těchto obchodních podmínek provedené po učinění objednávky se na příslušný vztah prodávajícího a kupujícího nevztahují.
1.6 Vztahy a práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a příslušnými právními předpisy (zejména zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).
1.7 Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím telefonického rozhovoru mezi prodávajícím a kupujícím - jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel (partner)), řídí se jejich vzájemné vztahy zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a v maximální možné míře i těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle těchto obchodních podmínek. Kupujícímu - podnikateli jsou účtovány ceny z aktuálního velkoobchodního ceníku umístěného na www.dinnerfordogs.cz a prodejní partner (kupující - podnikatel) má povinnost dodržovat doporučené prodejní ceny zboží. Výše odběrů kupujícího - podnikatele nejsou limitovány. Kupující – podnikatel má právo propagovat produkty prostřednictvím internetu pouze na základě odsouhlasené podoby a obsahu prezentace. V žádném případě nesmí být produkty nabízeny k prodeji pomocí elektronického obchodu formou objednávky přes elektronický nákupní košík. Ceny produktů se nesmí na internetu prezentovat. Mohou se klientům sdělit telefonicky či zaslat elektronicky nebo prostřednictvím pošty a doručovatelských služeb. Nedodržení této podmínky bude mít za následek povinnost kupujícího – podnikatele uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 000 eur. Nárok na náhradu případné škody tím není dotčen.

2. Obchodní tajemství

2.1 Za důvěrné a utajované informace ve smyslu tohoto článku se považují veškeré informace, které jsou jako takové označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoli smluvní straně újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Partner se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících obchodní tajemství provozovatele a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či zájmy provozovatele nebo mu způsobit škodu. Tato povinnost trvá i po skončení platnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami. Nedodržení bude mít za následek povinnost kupujícího – podnikatele uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 000 eur. Nárok na náhradu případné škody tím není dotčen.

3. Předmět smlouvy

3.1 Uzavřením kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek vzniká prodávajícímu závazek odevzdat objednané zboží kupujícímu a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
3.2 Předmětem objednávky kupujícího smí být pouze zboží uvedené na internetových stránkách dinnerfordogs.cz.
3.3 Prodávající průběžně aktualizuje nabídku internetových stránek tak, aby v něm uvedené zboží odpovídalo jeho skutečné nabídce. Bude-li ale předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není v sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen o tom kupujícího informovat a okamžikem předání této informace se objednávka tohoto zboží považuje za zaniklou, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
3.4 Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném kupujícímu.
3.5 Popis a charakteristika zboží, jeho funkce, rozměry, technické údaje, váha a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách dinnerfordogs.cz, jsou informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálně poskytnutých informací od výrobců, dodavatelů nebo jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto nelze nepřesnosti zcela vyloučit a v takových případech si prodávající vyhrazuje právo na změnu. Prodávající má však povinnost nepřesnosti v uvedených informacích odstranit, jakmile se o nich dozví.

4. Jak nakupovat?

4.1 V pravém menu naleznete naši nabídku rozdělenou do několika kategorií. Po výběru některé z těchto kategorií se zobrazí nabídka produktů.
4.2 Pokud chcete hledat konkrétní zboží, můžete zkusit jeho název zadat do vyhledávacího formuláře v horní části stránek a stisknout tlačítko s lupou vedle tohoto formulářového pole.
4.3 Detailní informace o zboží se zobrazí po kliknutí na jeho název nebo obrázek zboží.
4.4 Pokud si návštěvník bude chtít některou z položek na internetových stránkách dinnerfordogs.cz zakoupit, lze toto učinit buďto telefonicky na Tel.: +420 778 513 416 nebo Tel.: +420 777 513 417 na kterém se dozví cenu zboží a jednotlivé akční nabídky nebo možnosti výhodných balíčků pro kompletní péči o psa či kočku. Nebo lze zboží objednat z internetové stránky nabídky produktu kliknutím na odkaz "Vyžádat cenu" umístěného pod popisem produktu a vyplněním a odesláním formuláře.
4.5 Během telefonické objednávky si zákazník vybere způsob dopravy a úhrady ceny objednaného zboží a bude vyzván ke sdělení kontaktních údajů.

5. Objednávka zboží

5.1 Objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy od okamžiku, kdy je s prodávajícím sjednán po telefonu nebo je kupujícím odeslán formulář objednávky z nákupního košíku umístěného na stránce nabídky produktu.
5.2 Objednávka musí obsahovat přesné informace o kupujícím, adresu trvalého pobytu nebo sídla, případně dodací adresu, pokud je odlišná, emailový i telefonický kontakt, případně jiný kontaktní údaj kupujícího, dále přesné označení a počet kusů objednaného zboží, vybraný způsob dopravy a úhrady ceny zboží.
5.3 Kupující může zboží objednat prostřednictvím telefonického kontaktu zveřejněného na internetových stránkách dinnerfordogs.cz 24 hodin denně.
5.4 Kupující má právo stornovat již učiněnou objednávku nejpozději jednu následující hodinu po jejím uskutečnění, a to telefonicky na Tel.: +420 778 513 416 nebo Tel.: +420 777 513 417 24 hodin denně nebo pomocí e-mailu na adresu info@dinnerfordogs.cz.
5.5 Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem sjednání a potvrzení objednávky prodávajícím.
5.6 Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku během telefonického rozhovoru.
5.7 Během potvrzení objednávky prodávajícím musí toto potvrzení obsahovat tzv. rekapitulaci objednávky: identifikaci kupujícího, druh zboží vč. počtu kusů, cenu za zboží, doručovací adresu, způsob doručení a cenu za doručení zboží dopravcem.
5.8 Učiní-li kupující storno objednávky nebo dojde-li k jejímu zániku z jiného důvodu poté, co již kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné kroky, zavazuje se prodávající vrátit příslušnou částku zpět na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou (dle dohody prodávajícího s kupujícím) kupujícímu do 30(třiceti) dnů od učinění storna objednávky. Lhůta pro splnění tohoto závazku se považuje za dodrženou, i pokud prodávající v této lhůtě učiní potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k vyzvednutí).

6. Místo plnění

6.1 Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího na adrese sídla/provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci k dopravě kupujícímu, nebo kde dojde k osobnímu převzetí objednaného zboží kupujícím.
6.1 Povinnost prodávajícího předat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo při jeho předání prvnímu dopravci.

7. Cena a platba

7.1 Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami zveřejněnými na internetové stránce nabídky produktu a také cenami sdělenými v průběhu telefonického hovoru v okamžiku zadávání objednávky kupujícím.
7.2 Ceny zboží z konkurenčních a jiných obchodních důvodů a řádů, kterými se musí provozovatel řídit, na internetových stránkách prodejce nezveřejňuje u všech produktů. Produkty, které nemají zveřejněnou cenu pod odkazem "Vyžádat cenu" lze objednat pouze telefonicky. Jsou však veřejně dostupné na dotaz.
7.3 K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím v provedené objednávce. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit za podmínek článku "Dodací lhůta" těchto obchodních podmínek.
7.4 Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží nebo České poště s.p.), platbou v hotovosti při osobním převzetí nebo platbou bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u KB, a.s., číslo účtu: 107-1947760277/0100, variabilní symbol: číslo faktury.
7.5 Kupní cena se považuje za uhrazenou po jejím připsání na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v sídle/provozovně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravce. Kupující může zboží převzít až po uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto jinak.
7.6 Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň také jako daňový doklad a dodací list.

8. Dodací lhůta

8.1 Pokud má prodávající zboží skladem, zavazuje se toto zboží vyexpedovat bez zbytečného odkladu. Pokud prodávající nemá zboží skladem, zavazuje se informovat zákazníka o této skutečnosti. Dodací lhůta se řídí přepravními podmínkami dopravce zvoleného kupujícím v objednávce. Česká pošta uschovává nevyzvednuté zásilky 7 dní a poté je zasílá zpět zasilateli.
8.2 Pokud kupující zvolí jako způsob doručení objednaného zboží osobní odběr a má-li prodávající toto zboží skladem, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu. Pokud nemá prodávající zboží skladem, zavazuje se informovat kupujícího o nejbližším možném termínu odběru, a to elektronickou formou na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo telefonicky.
8.3 V případě, že zboží, které je předmětem objednávky, nemá prodávající skladem, a nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci nebo připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající emailem kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předpokládaném termínu expedice či umožnění osobního odběru.

9. Dopravní podmínky a cena za dopravu

9.1 Kupující je oprávněn zvolit si při tvorbě objednávky zboží některý z konkrétních způsobů doručení v rámci České republiky (jednotlivé aktuální možnosti výběru způsobu doručení a jim příslušných cen za způsob doručení nebo převzetí jsou sděleny při tvorbě objednávky a jsou aktuální vždy v době tvorby každé jednotlivé objednávky).
9.2 Kupujícímu doporučujeme zboží od přepravce zkontrolovat (neporušenost obalu, počet balíků,...) a v případě jakýchkoliv závad oznámit (nejlépe písemně nebo telefonicky) přepravci nebo prodávajícímu.
9.3 Doklad o koupi zboží bude kupujícímu zaslán elektronickou formou na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce ihned po vyexpedování zásilky nebo bude zaslán v tištěné podobě společně se zásilkou.

10. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

10.1 Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.
10.2 Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě objednávky přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny zboží prodávajícímu.

11. Odstoupení od kupní smlouvy

11.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím telefonického rozhovoru i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí objednaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například s úmyslem bezplatného zapůjčení zboží.
11.2 Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy bylo dodání zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, pokud kupující porušil jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.
11.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle prvního odstavce tohoto článku obchodních podmínek, vrátí kupující již dodané zboží zpět prodávajícímu. Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno.
11.4 Odstoupení od kupní smlouvy provede kupující písemně na adresu sídla/provozovny podávajícího a v odstoupení od kupní smlouvy uvede číslo objednávky a/nebo číslo faktury, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího nebo adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.
11.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů spojených se znovuuvedením zboží do prodeje) a kupující souhlasí, že si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započte do částky vrácené kupní ceny kupujícímu.
11.6 Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu, pokud mu bylo předáno nebo doručeno jiné zboží než si objednal.
11.7 Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů spojených s doručením zboží kupujícímu).
11.8 Projeví-li kupující vůli o znovudoručení zásilky prodávajícím, kterou si nevyzvedl při prvním pokusu o doručení, bude mu zásilka znovu doručena bez navýšení o poštovné.
11.9 Kupující je povinen zaslat vracené zboží kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním a neporušeném obalu, včetně všech součástí dodávky. Upozorňujeme, že dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Prodávající neuzná záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se vada projevila před přepravou. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel. Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno.
11.10 Vrácení zboží v rámci záruky vrácení peněz z toho důvodu, že strava psu nebo kočce dle určení krmiva nechutná, je možné pouze za podmínek v předchozích odstavcích, zejména v originálním a neporušeném obalu. Za tímto účelem každý zákazník obdrží navíc zdarma vzorek objednaného krmiva.

12. Odpovědnost za vady, záruční podmínky, reklamační řád

12.1 Kupujícímu je doporučeno prohlédnout zboží po jeho převzetí bez zbytečného odkladu. Pokud jsou na zboží vady v době jeho převzetí, má kupující právo převzetí odmítnout. Vady, které mělo zboží v době jeho převzetí, je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
12.2 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím telefonického kontaktu (internetových stránek dinnerfordogs.cz), a to v délce trvání max. 24 (dvacetčtyři) měsíců od převzetí zboží kupujícím nebo do vypršení expirační lhůty uvedené na obalu. Tato záruční doba může být stanovena také v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno v popisu zboží na internetových stránkách dinnerfordogs.cz a pokud tak stanovil dodavatel/výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží vady během záruční doby, má kupující právo tyto vady reklamovat.
12.3 Reklamaci vad zboží učiní kupující písemně na adresu sídla/provozovny podávajícího. Pro usnadnění reklamace může použít vzorový formulář, který je ke stažení. V písemné reklamaci vad kupující označí a popíše vady, jak se projevují, a navrhne způsob vyřízení reklamace.
12.4 Prodávající kupujícímu vydá potvrzení o převzetí reklamace (toto potvrzení bude zasláno elektronickou formou na emailovou adresu kupujícího). Následně prodávající kupujícímu vydá i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně důvod zamítnutí reklamace. Informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na Tel.: +420 778 513 416 nebo Tel.: +420 777 513 417, a to v pracovní dny 6:00 do 22:00 hodin nebo na info@dinnerfordogs.cz.
12.5 Za neoprávněnou reklamaci bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu ke zboží, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, dávkováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelných pohrom. Za neoprávněnou reklamaci bude považována reklamace v případě, že u zboží je překročena expirační lhůta uvedená na obalu.
12.6 Kupující je povinen zaslat zboží k reklamaci kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Upozorňujeme, že dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Prodávající neuzná záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se vada projevila před přepravou. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel. Vrácení zboží na dobírku nebude akceptováno.
12.7 Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ze zodpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího - podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady zboží řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, nebude-li stanoveno či dohodnuto jinak.

13. Ochrana osobních údajů

13.1 Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujících budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem plnění předmětu kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a za účelem nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu.
13.2 Osobní údaje o kupujících se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa, telefon) třetí straně nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.
13.3 Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem odstranil ze své evidence/databáze nebo provedl požadovanou změnu v osobních údajích o kupujícím.

14. Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

14.1 Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na internetových stránkách dinnerfordogs.cz. Informace o zboží uvedené na internetových stránkách dinnerfordogs.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.
14.2 Veškeré materiály, popisy, vyobrazení, obsah a struktura sortimentu, zveřejněné na internetových stránkách dinnerfordogs.cz, jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.
14.3 Kupující bere na vědomí, že názvy, popisy a označení produktů, služeb, značek a společností uvedených na internetových stránkách dinnerfordogs.cz jsou nebo mohou být registrovanými obchodními nebo ochrannými známkami příslušných třetích osob využívajících příslušné právní ochrany.

Zákaznická reklamace

Created by Wallis Media